MESA DE CALIDADE

Cal é o escenario artístico e de creación que nos gustaría ter e cales serían as súas condicións mínimas de calidade.
Como nos gustaría que as institucións, os axentes privados e as nosas propostas se comportaran con todas as persoas creadoras, colectivos, asociacións, empresas culturais...: Políticas de relacións.

 • Establecer a longo prazo un código de boas prácticas culturais esixibles a nós mesmos e ós nosos interlocutores.
 • Comezar de forma inmediata por establecer as condicións básicas esixibles para a redacción dunha convocatoria pública, sexa para encontros, certames, premios, becas, etc.
  • Primeiro caso de avaliación: convocatoria ó encontro de Artistas Novos da Cidade da Cultura.
 • Creación e deseño de etiquetas de calidade (físicas e dixitais) a aplicar ás convocatorias, eventos, exposicións, negociacións e programacións culturais da nosa entorna; de maneira que supoñan unha guía de calidade para todos nós.
 • Constitución dun Observatorio para o seguimento de eventos e aconteceres culturais, a súa evaliación e o seu etiquetado.
 • Xerar modelos e instancias de aceso público adaptadas ás condicións mínimas das boas prácticas.

Criterios para a redación de convocatorias:

 • Transparencia
  • Publicidade dos proxectos presentados á convocatoria.
  • Publicación e definición dos criterios de seleción.
  • Publicidade do percorrido e destino final da obra presentada.
  • Comunicación ós interesados dos motivos de non seleción.
  • deliberación pública do xurado.
 • Responsabilidade fiscal
  • Non facer pasar becas por certames nin á inversa para obter un tipo de gravamen menor.
  • Non ofertar becas que computen na declaración do IRPF coma rendimentos de traballo que ilegalmente, non contemplan a cotización á seguridade social.
  • Adoptar unha política de denuncia ante este tipo de prácticas.
 • Establecer un sistema de quendas nos procesos de seleción.
 • Esixir a redación de bases suficientemente amplas coma para non ter que incumpli-las despóis.
 • Denunciar o incumplimento das bases das convocatorias durante o proceso de seleción, o fallo e o almacenaxe da obra presentada.
 • Contemplar a produción da obra e a distribución da mesma.
 • Eliminar as políticas de exclusividade na presentación de proxectos.
 • Necesidade de aportar dossier de traballo e non obra producida ós certames.
 • Contemplar os custes da produción da obra en aqueles casos que a convocatoria supoña a montaxe dunha exposición.
 • Posibilidade de apelar ó faio do xurado en caso de incumprimento das bases.
 • Exhibición da obra nas condicións que esta esixa.
 • Acompañamento das bases cun modelo de proxecto ou dossier a presentar cun formato e deseño igual para todos.
 • De ser unha convocatoria dunha entidade pública esixir a ubicación da obra premiada ou selecionada nun espazo público.
 • Redación de bases coherentes coas condicións básicas de viabilidade das prácticas artísticas que se pretenden apoiar ou premiar (formatos, dimensións, modos de presentación, etc)
 • Creación dunha base de datos coa documentación, obra e proxectos presentados nas diferentes convocatorias.
 • Promover as convocatorias de produción e investigación en relación con políticas e ofertas de residencia.
 • Denunciar a publicidade engañosa das convocatorias, becas e premios no caso de que ésta exista.
 • Riguroso cumprimento da lexislación vixente en materia de proteción de dados de carácter persoal.

LIÑAS DE DISCUSIÓN ABERTAS

 • Evitar que as convocatorias para becas e certames e as súas políticas de "casting" sexan as únicas vías de aceso dos creadores ó mercado e ós circuitos de distribución e exhibición.
 • Evitar a dinámica de competitividade, inmediatez, de fascinación polo éxito que supoñen estas políticas e o desinterese que amosan pola traxectoria real e complexa dun traballo artístico.
 • Elevar o nivel de intolerancia e esixencia frente as prácticas, condicións e selecións abusivas.
 • Evaluar a vixencia do "criterio do gusto" como criterio de seleción, sendo como é unha cuestión anacrónica e totalitaria.